WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document

wimshomeabcd 4.20

Documents Other languages: enfritesnlcnsi

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Gràfic de la derivada, reconèixer el gràfic de la derivada d'una funció.
Gràfic de la derivada, donat el gràfic d'una funció dibuixar el de la seua derivada. Cal java.
Visual Gauss, mètode de Gauss pas per pas (per matrius o sistemes).
Tangent 2D, trobar la recta tangent i/o normal d'una corba plana.
Gràfic de la multiplicació, reconèixer el gràfic de f(x)g(x) coneguts els de f(x) i g(x), etc.
Gràfic de la funció inversa, reconèixer el gràfic de la inversa d'una funció.
Gràfic amb valor absolut, reconèixer el gràfic de f(|x|) coneixent el de f(x), etc.
Gràfics de funcions, reconèixer el gràfic de f(-x) coneixent el de f(x), etc.
Gràfic de la suma, reconèixer el gràfic de f+g coneixent els de f i g, etc.
Gràfic d'una funció, dibuixar una funció a partir del gráfic d'una altra.
Disparar al Triangle, clicar sobre un dels centres d'un triangle.
Funció quadràtica, reconèixer el gràfic d'una funció quadràtica.
Funcion afins i rectes, exercicis sobre funcions afins i les equacions de rectes.
OEF desenvolupament-factorització, desenvolupar o factoritzar una expressió.
Equacions-Inequacions, resolució lliure d'una equació, d'un sistema d'equacions o d'una inequació.
Sistemes lineals 2x2, colecció d'exercicis de sistemes lineals 2x2 elementals.
OEF euro, col·lecció d'exercicis sobre l'aritmètica de l'euro.
Fraccions (Nivell de 6è), exercicis de nivell de 6è sobre les fraccions.